ប្រូតេអ៊ីន

Print
Protein Sources

ប្រូតេអ៊ីន គឺសមាសធាតុរបស់ជីវិតទាំងអស់
និងមានសារសំខាន់​ដល់ការលូតលាស់កោសិកា
និង​ការជួសជុលជាលិកាផងដែរ។

មុខងារសំខាន់ៗរបស់ប្រូតេអ៊ីនរួមមាន៖

 • ជួយពង្រឹងម៉ាសសាច់ដុំ និងសង្រ្គោះសាច់ដុំ
  ដែលជួយឆ្អឹងឲ្យមាន​សុខភាព​កាន់តែ​ប្រ សើរ។
 • ជួយប្រពន្ធ័ការពារសារពាង្គកាយបំពេញមុខ
  ងារបានត្រឹមត្រូវ។

ប្រភពប្រូតេអ៊ីនល្អៗដូចជា៖

 • ស៊ុត
 • ត្រី
 • សាច់បក្សី និងសាច់ពណ៌សមិនមានជា
  តិខ្លាញ់
 • សាច់ក្រហមមិនមានជាតិខ្លាញ់
 • គ្រាប់ធញ្ញជាតិ
 • សណ្តែក

ព្យាយាមញ៉ាំអាហារ Formula 1 shakes និងម្សៅប្រូតេអ៊ីន
Personalised Protein Powder ដើម្បីជួយ​បំពេញតម្រូវការ​ប្រូតេអ៊ីនប្រចាំថ្ងៃ និងជួយរក្សាម៉ាសសាច់ដុំរបស់អ្នក។km-KH | 2019-09-18 17:57:14 | NAMP2HLASPX03