ទស្សនៈវិជ្ជាអំពីរបៀបរស់នៅដ៏សកម្មដែលផ្តល់សុខភាពល្អរបស់យើង


នៅ Herbalife ទស្សនៈវិជ្ជាអំពីរបៀបរស់នៅដ៏សកម្មដែលផ្តល់សុខភាពល្អរបស់យើង គឺស្តីអំពីការលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកឈានទៅមុខដើម្បីក្លាយជាមនុស្សល្អបំផុតដោយខ្លួនឯង។ យើងចង់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ល្អ និងជួយឲ្យពួកគេកសាងភាពខ្លាំងដោយខ្លួនឯង។ យើងចង់បង្កើតសហគមន៍មួយដែលមានភាពវិជ្ជមានដែលគាំទ្រនិងផ្តល់អំណាចដល់អ្នករាល់គ្នា គ្មានបញ្ហាអ្វីចំពោះកំរឹតកាយសម្បទា ឬគោលដៅរបស់ពួកគេទេ។


km-KH | 2019-07-17 22:15:32 | NAMP2HLASPX01