ទស្សនៈវិជ្ជាអំពីរបៀបរស់នៅដ៏សកម្មដែលផ្តល់សុខភាពល្អ
នៅ Herbalife ទស្សនៈវិជ្ជាអំពីរបៀបរស់នៅដ៏សកម្មដែលផ្តល់សុខភាពល្អរបស់យើង គឺស្តីអំពីការលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកឈានទៅមុខដើម្បីក្លាយជាមនុស្សល្អបំផុតដោយខ្លួនឯង។ យើងចង់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ល្អ និងជួយឲ្យពួកគេកសាងភាពខ្លាំងដោយខ្លួនឯង។ យើងចង់បង្កើតសហគមន៍មួយដែលមានភាពវិជ្ជមានដែលគាំទ្រនិងផ្តល់អំណាចដល់អ្នករាល់គ្នា គ្មានបញ្ហាអ្វីចំពោះកំរឹតកាយសម្បទា ឬគោលដៅរបស់ពួកគេទេ។

មនុស្សជាច្រើនតែងតែមានការខ្មាស់អៀននៅពេលដែលឮពាក្យថា ” របៀបរស់នៅដ៏សកម្មដែលផ្តល់សុខភាពល្អ ” ដែលពួកគេបានស្រមៃពីការហាត់ប្រាណខ្លាំង។ របៀបរស់នៅដ៏សកម្មដែលផ្តល់សុខភាពល្អគឺសាមញ្ញមែនទែន ក្នុងការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានចំពោះសុខុមាលភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក។ ការផ្លាស់ប្តូរតិចតួចដើម្បីជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងរបបអាហារអាចបន្ថែមរហូតដល់លទ្ធផលធំក្នុងរយៈពេលវែង។

មិនថាអ្នកមានរាងស្អាតរួចហើយ ឬទើបតែចាប់ផ្តើមហាត់ប្រាណ អ្នកអាចរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ ហើយជីវិតសកម្ម។


km-KH | 2019-07-17 22:23:33 | NAMP2HLASPX04