តើអ្វីគឺជារបៀបរស់នៅដ៏សកម្មដែលផ្តល់សុខភាពល្អ?
របៀបរស់នៅដ៏សកម្មដែលផ្តល់សុខភាពល្អ គឺជាវិធីមួយនៃជីវិតដែលជួយបញ្ចូលការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងអាហាររូបត្ថម្ភដ៏ល្អដើម្បីជួយពង្រឹងសុខុមាលភាពទូទៅ ។វាមិនមែនជាការសម្រេចបាននូវការអនុវត្តកំពូលឬការឈានដល់ឋានៈជាអត្តពលិកទេ។ វាគឺជាវិធីសាស្រ្ត ជាការថែរក្សាវិថីនៃជីវិតដែលផ្ដោតលើកាយសម្បទា។ វាអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នា- បុរសនិងស្ត្រីក្មេងនិងចាស់។

ចាប់តាំងពីការពង្រឹងទំនុកចិត្តរហូតដល់ការជួយកាត់បន្ថយស្ត្រេស របៀបរស់នៅដ៏សកម្មដែលផ្តល់សុខភាពល្អជួយអ្នកឲ្យក្លាយជាមនុស្សដែលល្អបំផុត។


km-KH | 2019-07-17 21:43:32 | NAMP2HLASPX04