អូមេហ្គា 3 និងអូមេហ្គា 6

Print
អូមេហ្គា 3 និងអូមេហ្គា 6

អាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា 3 និងអូមេហ្គា 6

ពាក្យ “អូមេហ្គា 3”និង “អូមេហ្គា 6”សំដៅដល់សំណង់គីមីរបស់អាស៊ីតខ្លាញ់ និងមានអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា 3 និងអូមេហ្គា 6 មួយចំនួនដែលយើងញ៉ាំ។ នៅក្នុងក្រុម​នីមួយៗមាន អាស៊ីតខ្លាញ់ “សំខាន់ៗ” – អាស៊ីតខ្លាញ់ដែលយើងត្រូវការញ៉ាំ ដោយសាររាងកាយ​របស់យើងមិនអាច ផលិតអាស៊ីតខ្លាញ់គ្រប់គ្រាន់។ ចំពោះបរិមាណអាស៊ីតខ្លាញ់តិចតួច – និង​ចំពោះ​តុល្យភាពអាស៊ីតខ្លាញ់ ត្រឹមត្រូវ – អាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ៗ គឺដើម្បីគាំទ្រដល់មុខងារលូតលាស់ គំហើញ និង​ខួរក្បាល។

បញ្ហានោះគឺថាតុល្យភាពអាហាររបស់យើងមិនល្អ ពោលគឺយើងមានការផ្គត់ផ្គង់អាហារលើសចំណុះ​ដែលមានខ្លាញ់អូមេហ្គា6 និងយើងមិនទទួលបានអូមេហ្គា 3 គ្រប់គ្រាន់។ ហើយនៅពេលមិនមាន​តុល្យភាព សុខភាពរបស់យើងអាចរងគ្រោះថ្នាក់។ ជាទូទៅ មិនមែនតាមវិធីនេះឡើយ ពោលគឺបុព្វជន​របស់យើង​បានបរិភោគរបបអាហារដែលមានតុល្យភាពអាស៊ីតខ្លាញ់ត្រឹមត្រូវ​ដែលទទួលបាន​ពីអាហារ​រុក្ខជាតិ​ទាំងអស់ដែលពួកគាត់បានបរិភោគ ដូចជាបន្លែ ផ្លែឈើ គ្រាប់ធញ្ញជាតិ និងគ្រាប់ផ្លែឈើ។

ប៉ុន្តែរយៈពេល 150 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ការផ្គត់ផ្គង់អាហាររបស់យើងបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំង ដែលបច្ចុប្បន្ន យើងញ៉ាំ​ខ្លាញ់អូមេហ្គា 6ប្រហែលជា 15 ដងច្រើនជាងខ្លាញ់អូមេហ្គា 3 ដែលធ្វើឲ្យវាលែងមាន​តុល្យភាព​ទៀត​ហើយ។ កត្តា​ចូលរួមចំណែកធំបំផុតចំពោះអតុល្យភាពនេះ គឺជាបរិមាណច្រើននៃប្រេងពីគ្រាប់​ធញ្ញជាតិ​ដែលយើង​ញ៉ាំ ជាពិសេសប្រេងពោតដែលជាប្រភពសម្បូរខ្លាញ់អូមេហ្គា 6 យើងមានអូមេហ្គា 6 លើស ដែល​មាន​គ្រប់យ៉ាងពីអាហារបំពង អាហារប្រភេទដុត នំស្រួយ ទឹកជ្រលក់សម្រាប់ផ្ទាប់ និងស្ករគ្រាប់ និងពេលជាមួយគ្នា​នេះ​ដែរ យើងមិនបានញ៉ាំអូមេហ្គា 3 គ្រប់គ្រាន់ឡើយ ជាពិសេសពីត្រីក៏ដូចជាពីអាហារមួយចំនួនផងដែរ ដូចជាបន្លែ និង​គ្រាប់ធញ្ញជាតិ។

ជាធម្មតា ការកាត់បន្ថយ នូវបរិមាណខ្លាញ់សរុប ដែលអ្នកញ៉ាំ នឹងជួយអ្នកផ្លាស់ប្តូរតុល្យភាព ដោយសារ​អាហារខ្លាញ់ភាគច្រើនដែលយើងញ៉ាំ គឺជាប្រភពចម្បង​នៃអូមេហ្គា 6 នៅក្នុងរបបអាហារ។ បន្ទាប់ពីនោះ ព្យាយាមញ៉ាំត្រីឲ្យបានច្រើនតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចញ៉ាំត្រីនៅក្នុងបញ្ជីមុខម្ហូប​បានពីរបីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ អ្នកគួរពិចារណាលើការបំពេញបន្ថែមប្រេងត្រី។

បន្លែ និងផ្លែឈើ​មានតុល្យភាពអាស៊ីតខ្លាញ់ត្រឹមត្រូវពីធម្មជាតិ ដូច្នេះអ្នកគួរទទួលទាននៅរៀងរាល់ពេលបរិភោគអាហាររបស់អ្នក។ ភាគច្រើន ផ្លែឈើមានខ្លាញ់នៅក្នុងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ដែលខ្លាញ់ទាំងនោះមាននៅក្នុង​គ្រាប់ផ្លែឈើដែលអាចញ៉ាំបាន ដូចជាផ្លែប៊ឺរីៗ និងគីវី គឺជាប្រភពសំខាន់នៃខ្លាញ់សុខភាពទាំងនេះ។ គិតអំពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិ និងគ្រាប់ផ្លែឈើសម្រាប់ធ្វើជាអាហារថ្ងៃត្រង់ផងដែរ។ ផ្លែឈើគឺជាអាហារជំនួស​នំស្រួយយ៉ាងប្រសើរkm-KH | 2019-09-18 17:09:30 | NAMP2HLASPX03