វិធី 7 យ៉ាងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យហាត់ប្រាណ

Print
វិធី 7 យ៉ាងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យហាត់ប្រាណ

អ្នកបានដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការហាត់ប្រាណរាប់ពា
ន់ដង ហើយអ្នកក៏ដឹងដែរថា អ្នកគួរធ្វើការហាត់ ប្រាណ
ប៉ុន្តែវាជាការងាយណាស់ក្នុងការរកលេសបដិសេធ
មិនធ្វើលំហាត់ប្រាណ។ “ខ្ញុំមានផាសុកភាពនឹងអង្គុយ
នៅលើសាឡុង” “កម្មវិធីទូរទស្សន៍ខ្ញុំចូលចិត្តកំពុងលេង”
ឬ “អាកាសធាតុ ត្រជាក់ណាស់នៅខាងក្រៅ”។

យើងបាន ឭពីការសុំទោសទាំងអស់នេះពីមុន ដូច្នេះតើ
អ្នកធ្វើ (និងបន្ត) លើកទឹកចិត្តឲ្យក្រោកពីគេង និង​ហាត់ប្រា
ណជាទៀងទាត់ដោយរបៀបណា?

 1. ផែនការ
  ដោយសារតែជីវិតយើងមានការងារមមាញឹកខ្លាំង
  អាចមានការលំបាកក្នុងការគិតពីពេលទំនេរ សមស្រ
  បសម្រាប់ការ​ហាត់ប្រាណប្រចាំថ្ងៃ។ ធ្វើការហាត់
  ប្រាណ គឺជាអាទិភាពមួយ ហើយត្រូវ រៀបចំផែន
  ការក្នុង​ការងារ​ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ មិនត្រូវធ្វើឲ្យ
  មានជម្រើសឡើយ។ ការហាត់ប្រាណក៏ជួយក្នុង
  ការរៀបចំ​ផែនការហាត់ប្រាណផងដែរ នៅពេល
  ដែលអ្នកកាន់តែចូល ចិត្តហាត់ប្រាណនោះ។
  ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកមានការពិបាកក្រោក
  ចេញពីគ្រែនៅពេលព្រឹក នៅពេលល្អបំផុត មិន
  ត្រូវព្យាយាម​ក្រោក និងហាត់ប្រាណនៅពេល
  ព្រឹកឡើយ។ ព្យាយាមហាត់ នៅពេលម៉ោងស
  ម្រាកញ៉ាំអាហារ​ថ្ងៃត្រង់ ឬ​ក្រោយពីចប់ការងារ។
 2. បើកឧបករណ៍ហាត់ប្រាណ
  ជំហានទីមួយ (ហើយក៏ជារឿយៗការលំបាកបំផុត
  គឺជាចាប់ផ្តើមបើកឧបករណ៍ហាត់ប្រាណ)។ នៅពេ
  លឧបករណ៍ ទាំងនោះបើកងាយស្រួលច្រើនក្នុងកា
  រហាត់ប្រាណ។ កាន់តែប្រសើរចាត់ទុក ខ្លួនអ្នកធ្វើ
  លំបាកអ្វីមួយថ្មី។ ជាការភ្ញាក់ផ្អើលដែលស្បែកជើងកីឡា
  ថ្មីមួយគូ សម្លៀកបំពាក់ ឬឧបករណ៍ ជំនួយបន្ទាប់
  បន្សំថ្មីអាចលើកទឹកចិត្តអ្នក “សាកល្បងហាត់ឧប
  ករណ៍ទាំងនោះ”។ ជាមួយគ្នានេះ ផងដែរអ្នកមើល
  ទៅសង្សារ និងមានអារម្មណ៍ល្អ!
 3. ការផ្លាស់ប្តូរមានសារសំខាន់
  ការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវរត់របស់អ្នក ព្យាយាមជិះកង់ជំនួសវិញ
  ឬហែលទឹកនៅអាងទឹកខាងក្រៅជំនួស​ឲ្យអាងទឹក
  ខាងក្នុងផ្ទះ។ បន្តការចាប់អារម្មណ៍ដោយផ្លាស់ប្តូរឧ
  បករណ៍ហាត់ប្រាណរបស់អ្នក ដើម្បីមិនឲ្យធុញទ្រា
  ន់។ កាយសម្ព័ន្ធអាចជាបរិយាកាសថ្មីយ៉ាងឆាប់រហ័
  ស ប្រសិនបើអ្នកជា​អ្នក កាយសម្ព័ន្ធបន្ថែមម៉ោងហា
  ត់ប្រាណនៅខាងក្រៅម្តងម្កាល។
 4. ធ្វើឲ្យជាសង្គម
  ហាត់ប្រាណជាមួយមិត្តភ័ក្តិ សើចសប្បាយ ហើយអ្
  នកបន្តលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក។ មិត្តភ័ក្តិផ្ត
  ល់ការគាំទ្រដល់អ្នកអាចផ្តល់គំនិតជាវិជ្ជមាន និង
  បង្កើតបរិយាកាសរីករាយ! ជាពិសេស​ ព្យាយាម
  សាកល្បងថ្នាក់កាយសម្ព័ន្ធជាក្រុម ឬចូលរួមជា
  មួយក្នុងក្រុមក្នុងថ្នាក់នោះ។ ប្រសិនបើ​អ្នកព្យាយា
  មប្រកួតប្រជែង លេងកីឡាជាក្រុមជាការប្រសើបំ
  ផុត។ នៅពេលកំពុងហាត់ប្រាណ​ជាមួយនរណាម្
  នាកដែលធ្វើបានល្អជាងអ្នក ដូច្នេះ ជាទូទៅ អ្នកនឹ
  ងជំរុញខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ខំប្រឹង​ថែម ទៀត។
 5. សិល្បៈនៃការបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍
  ការហាត់ប្រាណតាមចង្វាក់ភ្លេង ឬនៅពេលកំពុង
  ជជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិ ធ្វើឲ្យអ្នកបង្វែរការ​ចាប់​អារ
  ម្មណ៍។ អ្នកអាចដឹងខ្លួនឯងថាហាត់ប្រាណកាន់
  តែយូរ ឬបញ្ចប់ឆាប់ជាងអ្នកគិត។ ប្រសិនបើ​អ្នក
  នៅផ្ទះ ព្យាយាមហាត់ប្រាណនៅពេលកំពុងមើ
  លទូរទស្សន៍ ឬនៅពេល​សម្រាក​ការផ្សាយ​ពាណិ
  ជ្ជកម្ម។
 6. មានគោលដៅប្រាកដនិយម
  អ្នកមិនអាចរៀបចំផែនការរត់ម៉ារ៉ាតុងឡើយ ប៉ុន្
  តែជាប្រការសំខាន់ត្រូវមានគោលដៅ និងអនុវត្ត
  ដើម្បីឲ្យសម្រេចបាន​គោលដៅទាំងនោះ​ដើម្បី
  លើកទឹកចិត្តខ្លួននៅលើទិសដៅនោះ។ ប៉ុន្តែត្រូវ
  មានភាព​ប្រាកដ​និយម! មិនត្រូវកំណត់គោល
  ដៅឆ្ងាយខ្លាំងពេកលើសពីកម្រិតមួយដែលនឹងមិន
  អាចសម្រេចបានឲ្យសោះ ។ កត់ត្រាគោលដៅ
  នោះជាអក្សរ និងចងចាំថា ត្រូវពិនិត្យមើល គោ
  លដៅទាំងនោះជាទៀងទាត់ នៅពេល​កាយស
  ម្បទារបស់អ្នកមានការប្រែប្រួល។
 7. មិនត្រូវភ្លេចផ្តល់រង្វាន់ដល់ខ្លួនឯងឡើយ
  អាចជាការរត់មួយម៉ាលយ៍បន្ថែម ឬការសម្រកទ
  ម្ងន់ខ្លាំង ប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកទៅដល់គោលដៅ​ផ្ទា
  ល់របស់អ្នក និងរីករាយជាមួយនឹងការរត់របស់អ្នក
  ត្រូវផ្តល់រង្វាន់ដល់ខ្លួនឯង។ អ្នកអាច​សម្រាក​មួយថ្ងៃ
  ឬទិញខោខៅបូយមួយគូរថ្មី។ មានមោទនភា
  ពខ្លួនឯង។

ជានិច្ចជាកាល ចូរចងចាំអារម្មណ៍នៅពេលអ្នកទទួលបាន
ក្រោយពីការហាត់ប្រាណ ពោលគឺអ៊ីនដូហ្វីន (endorphins)
កំពុងហោះហើរ​នៅពេញ​រាងកាយរបស់អ្នក ដែលធ្វើឲ្យអ្ន
កមានអារម្មណ៍ថាមានសុខភាពល្អ និង​រីករាយជាមួយខ្លួន
ឯង។ បន្ទាប់ពីនោះ អ្នកនឹងគិតពីការឈប់មួយម៉ោង
ចងចាំពីអារម្មណ៍នេះ និង​ចាប់ផ្តើមធ្វើការហាត់ប្រាណ!km-KH | 2019-09-18 17:08:26 | NAMP2HLASPX03