ការហាត់ប្រាណ និងការសម្រកទម្ងន់៖ តើត្រូផ្នែក

Print
ការហាត់ប្រាណ និងការសម្រកទម្ងន់៖ តើត្រូផ្នែក

យោងតាមការគ្រប់គ្រងទម្ងន់មានប្រសិទ្ធភាព​ដោយផ្អែក
លើតុល្យភាពកាល់ឡូរី ជាសុភវិនិច្ឆ័យ ដែល​យើង​និយា
យមិនត្រឹមតែពីរបបអាហារ (កាល់ឡូរីចូល) ប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែថែមទាំង​ការហាត់ប្រាណផងដែរ (កាល់ឡូរី ចេញ)

 • ការព្យាយាមសម្រកទម្ងន់តាមរយៈការបង្កើ
  នសកម្មភាពតែមួយ គឺជាការលំបាកក្នុងកា
  រសម្រក​ទម្ងន់ណាស់។
  ដើម្បីសម្រេកទម្ងន់
  0.5 kg ក្នុងមួយសប្តាហ៍ – ត្រូវហាត់ប្រាណឲ្
  យដិតដល់ – អ្នក ត្រូវការដល់កាល់ឡូរី 500
  បន្ថែមក្នុងមួយថ្ងៃ លើស និងហួសពីកម្រិតស
  កម្មភាពបច្ចុប្បន្ន​របស់អ្នក។ នោះមិនមែនជាកិ
  ច្ចការតូចមួយឡើយ។ អ្នកចាំបាច់ត្រូវការឡើង
  កំពូលភ្នំក្នុងមួយម៉ោង​ដោយមាន ស្ពាយសាក់
  កាដូទម្ងន់ពី 4 ទៅ 5 kg ឬហែលចំហៀងចុះឡើ
  ងរយៈពេល 90 នាទី​​ដោយមិនឈប់។ ការព្យា
  យាមសម្រកទម្ងន់តែតាមការបង្កើនសកម្មភាព
  ឬតែតាមការកាត់បន្ថយ​កាល់ឡូរី នឹងស្ទើរតែមិ
  នមានប្រសិទ្ធភាពដូចការរួមបញ្ចូលជាមួយរប
  បអាហារ និងការហាត់​ប្រាណ។
 • ការកាត់បន្ថយកាល់ឡូរីអាចនាំឲ្យអត្រាមេតាប៉ូ
  លិសរបស់អ្នកថយចុះ។
  អត្រាមេតាប៉ូលិស​មាន​
  កាល់ឡូរីមួយចំនួនដែលរាងកាយរបស់អ្នកដុត​
  ដើម្បីបន្តដំណើរការមូលដ្ឋាន និងជាផ្នែកធំមួយ​នៃ
  “កាល់ឡូរីចេញ” របស់អ្នក។ ប៉ុន្តែ អត្រាមេតាប៉ូលិ
  សរបស់អ្នកអាចធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួច នៅពេល​អ្នក​
  កាត់បន្ថយការញ៉ាំរបស់អ្នក។ សូម្បីតែ “កាល់ឡូរី
  ចូល” របស់អ្នកអាចថយចុះ “កាល់ឡូរីចេញ” អាច
  ធ្លាក់ចុះផងដែរ និងបន្សល់ទុកឲ្យអ្នកនូវតុល្យភាព
  ច្រើន ឬតិច។
 • ការហ្វឹកហាត់ដោយប្រើកម្លាំងអាចជួយបង្កើន
  អត្រាមេតាប៉ូលិស។
  នៅពេលមនុស្សគិតពី “ហា
  ត់ប្រាណ” ជាទូទៅ ពួកគាត់គិតពីការហាត់ប្រាណ
  តាមចង្វាក់ភ្លេង ដូចជាការជិះកង់ ហែលទឹក ឬរ
  ត់។ ប៉ុន្តែ ការហ្វឹកហាត់ដោយប្រើកម្លាំងមានសា
  រសំខាន់ផងដែរ ដោយផ្នែគ ដោយសារ​ការហ្វឹក
  ហាត់នេះជួយពង្រឹងម៉ាសដងខ្លួនមិនមានជាតិខ្
  លាញ់ ដែលអាចបង្កើនអត្រាមេតាប៉ូលិស​របស់
  អ្នកនិងជួយកាត់ការធ្លាក់ចុះការដុតកាល់ឡូរី នៅ
  ពេលអ្នកកាត់បន្ថយកាល់ឡូរី។
 • ងាយស្រួលបង្កើតឲ្យមានកំហុស នៅពេលរា
  ប់កាល់ឡូរី ទាំងកាល់ឡូរីចូល និងចេញ។
  មនុស្ស​
  អាចនឹងវាយតម្លៃលើសពីការចំណាយកាល់ឡូរីក្នុ
  ងការហាត់ប្រាណ​ដែលខ្លួនធ្វើ និងវាយតម្លៃ​មិនគ្រ
  ប់គ្រាន់លើចំនួនកាល់ឡូរីដែលខ្លួនញ៉ាំ។ តើការវា
  យតម្លៃណាមួយជួយពន្យល់ពីមិន​សប្បាយ​ចិត្តដែ
  លមនុស្សជាច្រើនមាន នៅពេលពួកគាត់ប្រាកដថា
  ខ្លួនកំពុងធ្វើ “ការងារត្រឹមត្រូវ” ប៉ុន្តែ ការវាយតម្លៃនេះ
  នឹងមិនមានខ្ទង់ចំណាយឡើយ។
 • ការហាត់ប្រាណគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីឲ្យមាន
  សុខភាពល្អ និងប្រសើរជាងមិនធ្វើអ្វីសោះ។
  ខ្លួនអាចត្រូវការការហាត់ប្រាណមួយម៉ោង ឬច្រើ
  នម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បី​គ្រប់គ្រងទម្ងន់ អាចមាន
  ការភ័យខ្លាចបន្តិច។ ប៉ុន្តែ មិនត្រូវបណ្តោយឲ្យម
  នុស្សមួយចំនួន​បន្ទច់បង្អាក់អ្នកឡើយ។ ធ្វើអ្វីដែ
  លអ្នកអាចធ្វើបាន ធ្វើជាទៀងទាត់ និងព្យាយា
  មធ្វើបន្ថែមបន្តិច​បន្តួច ឬខំហាត់ប្រាណ​បន្តិចបន្តួច
  នៅគ្រប់ពេល។


km-KH | 2019-09-18 17:26:26 | NAMP2HLASPX01