ចាប់ផ្តើមពេលវេលារបស់អ្នក

Print
ចាប់ផ្តើមពេលវេលារបស់អ្នក

ចាប់ផ្តើមពេលវេលារបស់អ្នកត្រឹមត្រូវ

ធ្លាប់ងឿងឆ្ងល់ទេ ហេតុអ្វីអត្តពលលិកជារឿយៗ ប្រាកដថា
ខ្លួនក្រោកហាត់ប្រាណ ឬហ្វឹកហាត់​នៅពេល ព្រឹកដែរឬទេ​?
ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នក – វាមិនមែនជាដើរខុសផ្លូវសម្រាប់ថ្ងៃនោះទេ
ឬដោយសារតែ​យើង គឺជា មនុស្សរីករាយនៅពេលព្រឹកទាំង
អស់គ្នា! ជាទូទៅ តែងមានវិធីសាស្រ្តនៅពីក្រោយការ​ខឹងស
ម្បារនៅ ពេលចាប់ផ្តើមហ្វឹកហាត់កីឡា។

ជារឿងសមហេតុសមផងតាមបែបវិទ្យាសាស្រ្តដែលថារាង
កាយរបស់យើងកាន់តែមានមាំមួន ក្រោយការ សម្រាក​បាន
​ល្អដោយសារមនុស្សភាគច្រើនសម្រាកច្រើនខ្លាំង និង​សម្រា
កសងវិញនៅពេលយប់ពេល ព្រឹក គឺជា​ពេលវេលាមួយដែល
រាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែដុតតាមស៊ីឡាំងទាំងអស់។ អ្នកក៏
អាចឃើញថា អ្នកកាន់តែ​ផ្តោតជាងមុននៅពេលព្រឹកព្រលឹម
មុនពេលអ្នកប្រឈមបញ្ហាជាមួយបញ្ជីកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់
អ្នក។

ចំណុចគន្លឹះហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកព្រលឹមទាំងប្រាំដើម្
បីជួយអ្នកក្រោកឡើង និងហាត់ប្រាណ

ផ្តោតជាសំខាន់

ការហាត់ប្រាណពេលព្រឹកព្រលឹមនឹងមាននៅពេលវេលាផ្សេ
ងទៀតរបស់អ្នក ហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នក​ផ្តោត​លើ​​កិច្ចការដែ
លអ្នកត្រូវការសម្រេច។ ខ្ញុំរកឃើញថា ខ្ញុំមានការស្រឡះចិ
ត្តដោយសាររត់ហាត់ប្រាណ ហើយ​ផ្តល់ភាពស្ងប់ស្ងាត់ និង
សន្តិភាពដល់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវការរៀបចំផែនការពេលវេលារប
ស់ខ្ញុំ និង​ប្រាកដ ថាមិនមាន​ភ្លេចអ្វី។ ព្យាយាមប្រើប្រាស់ផ្នែ
កមួយនៃពេលវេលាហាត់ប្រាណរបស់អ្នក​ដើម្បីសម្រេច​ពីរ
បៀប​ដែលអ្នក​ចំណាយពេលរបស់ខ្លួន ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចផ្ត
ល់ពេលវេលារបស់អ្នកបានច្រើន។

កំណត់អាទិភាព

យើងទាំងអស់គ្នាមានបំណងល្អ ហើយខ្ញុំបានឭពីមនុស្សជា
ច្រើនដែលនិយាយជាទូទៅ ថាខ្លួនបាន​រៀបចំ​ផែនការហាត់
ប្រាណ ប៉ុន្តែតាមសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃពេលវេលារបស់ពួកគា
ត់ចេះតែពេញ ហើយពួកគាត់​មិន កំណត់អាទិភាពលើកិច្ចកា
ររាប់រយផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើ។

តើបំណងល្អសម្រាប់ការហាត់ប្រាណរបស់អ្នកប៉ុន្មានដងដែ
លខ្ជះខ្ជាយ ដោយសារតែពេលវេលារបស់អ្នក​រវល់ខ្លាំង មិន
មានពេលវេលាសម្រាប់អ្នក ឬកម្លាំងដើម្បីថែទាំរាងកាយរប
ស់អ្នក? ដោយក្រោកពីព្រលឹម និង​ចាប់ផ្តើមពេលវេលាហាត់
ប្រាណរបស់អ្នក ផែនការរបស់អ្នកមិនអាចធ្លាក់ចេញពីគន្ល
ងឡើយ។

ជាវិជ្ជមាន

កែប្រែអារម្មណ៍របស់អ្នកកាន់តែល្អដោយសារចលនាអ័រ​
ម៉ូនសុខភាពពីធម្មជាតិរហ័ស។ ការហាត់ប្រាណ​ជំរុញឲ្យ
បញ្ចេញ អ៊ីនដូហ្វីន (endorphins) សប្បាយនៅក្នុងខ្លួនរប
ស់អ្នក។ ការចាប់ផ្តើមពេលវេលារបស់ អ្នក​ដោយ​ហាត់ប្រា
ណនៅពេលព្រឹកព្រលឹម នឹងបង្កើតអារម្មណ៍ជាវិជ្ជមាន និ
ងរីករាយដែលនឹងមាន ឥទ្ធិពលដល់​ជីវិតផ្ទាល់របស់អ្នក
និងជីវិតរបស់មនុស្សដែលអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយជា
រៀងរាល់ថ្ងៃ។

សម្រេចបាន

ភាពជោគជ័យ និងការគិតពីការសម្រេចបាននឹងជួយអ្នក
កសាងទំនុកចិត្ត។ មានអារម្មណ៍កាន់តែ​ប្រសើរ​តិចតួច​
ជាងការសម្រេចបានគោលដៅ ទាំងក្នុងកីឡា និងជីវិត។
ដោយការកំណត់ទម្លាប់ល្អ និងហាត់​ប្រាណនៅពេលព្រ
លឹមអ្នកនឹងសម្រេចបានគោលដៅហាត់ប្រាណ។ ទំនុក
ចិត្ត គឺជាអនុផលយ៉ាងល្អ​ដែល កើតចេញពីការកំណត់
និងភាពជោគជ័យ។

មេតាប៉ូលិស

ការហាត់ប្រាណពេលព្រឹកអាចជួយអ្នកដុតខ្លាញ់បន្ថែមពេ
ញមួយថ្ងៃ។ ដោយចាប់ផ្តើមពេលវេលាជាមួយ ហាត់​ប្រា
ណកអ្នកក៏នឹងជំរុញមេតាប៉ូលិស និងបង្ខំឲ្យរាងកាយប្រើ
ប្រាស់ថាមពល​ដើម្បីបង្កើតជាថ្មី​នៅថ្ងៃ នោះ។ ការហាត់
ប្រាណអាចធ្វើឲ្យអត្រាមេតាប៉ូលិសនៅសល់របស់អ្នកកា
ន់តែល្អប្រសើរ ដែលអាច​ធ្វើឲ្យ រាងកាយរបស់អ្នកកាន់តែ
មានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដុតកាល់ឡូរី

ដោយធ្វើកិច្ចការហាត់ប្រាណដំបូងរបស់អ្នកបាន នឹងក្លា
យជាកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃដែលអ្នកអាចបន្តឬពន្យារពេល នៅ
ពេលសកម្មភាពផ្សេងទៀត​កើតមុន។

ការហាត់ប្រាណនៅពេលណាមួយនៃថ្ងៃ អាចផ្តល់ការជំ
រុញការផ្លាស់ប្តូរជីវិតដល់ចិត្ត និងរាងកាយ​របស់ អ្នក។
គ្រាន់តែខិតខំធ្វើការហាត់ប្រាណដូចគ្នា ហើយមិនត្រូវប
ណ្តោយឲ្យការសុំទោសបញ្ឈប់​អ្នក​មិនឲ្យ ខិតខំប្រឹងប្រែ
ងដែលអាចធ្វើបានឡើយ។

សរសេរដោយ Samantha Claytonkm-KH | 2019-09-18 17:58:14 | NAMP2HLASPX01