ការបំ​បែកវដ្តរបបអាហារ Yo-Yo

Print
ការបំ​បែកវដ្តរបបអាហារ Yo-Yo

អ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានស្រកទម្ងន់ជាង 60 kg។ ឥឡូវនេះ
​មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមគិតថា “អស្ចារ្យណាស់ – ស្រកទម្ងន់
ច្រើនមែនទែន” ឬ “ខ្ញុំឆ្ងល់ថា តើនាងស្រកទម្ងន់ដោយរបៀ
បណានោះ?” ខ្ញុំសូមនិយាយថា គាត់មិន​សម្រកទម្ងន់ទាំងអ
ស់នៅពេលតែមួយឡើយ។ ជាការពិត គាត់បានស្រក ប្រាំដ
ងដូចៗគ្នា គឺម្តង12 kg ។ គាត់ជា “អ្នកតមអាហារ Yo-Yo”
– ទម្ងន់គាត់ឡើងចុះ ប៉ុន្តែតែកម្រថេ​របានយូរណាស់។ មាន
ការទទួលស្គាល់ជាយូរហើយថា មនុស្សកាន់តែចូលចិត្តអា
ហារឡើងចុះ​ទម្ងន់នៅ ពេលដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់របបអា
ហារសម្រកទម្ងន់ដែលលំបាកធ្វើបានក្នុងរយៈពេលវែង។
នៅពេល របបអាហារថយចុះនោះទម្លាប់ចាស់នឹងបន្តមកវិ
ញ ទម្ងន់នឹងឡើងវិញ ហើយវដ្តអាហារចាប់​មានជាថ្មី។

មិនមានអ្វីខុសទេជាមួយការដែលមានមហិច្ឆិតា ចង់គ្រប់គ្រង
ទម្ងន់របស់អ្នកបានថេរនោះ។ ការចង់បាន និង ការជំរុញ​ដើម្
បីបំពេញតាមគោលដៅនេះ គឺត្រូវបានតស៊ូខ្លះដើម្បីសម្រេច
បានគោលដៅនោះ។ ប៉ុន្តែទទួល ស្គាល់​ថាការព្យាយាមធ្វើ
បែបនោះខ្លាំងពេក លឿនពេក អាចនាំឲ្យអ្នកមិនទទួលបាន
លទ្ធផល។ ត្រូវប្រាកដ ពីទម្ងន់​ប៉ុន្មានគីឡូដែលអ្នកផ្លាស់ប្តូរ
បានម្តង និងទទួលយក​ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះដើម្បីសម្រកទ
ម្ងន់។

ការតាមដានការវិវត្តរបស់អ្នក គឺជាយុទ្ធសាស្រ្តសាកល្បង
និងពិតប្រាកដមួយដើម្បីឲ្យអ្នកបន្តដំណើរការ នេះបាន។
ហើយ​ការស្វែងរកប្រភព​គាំទ្រ​ក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផងដែ
រ។ មិត្តភ័ក្តិហាត់ប្រាណមានសារ សំខាន់ ហើយមនុស្ស​មួ
យចំនួនមានតម្លៃច្រើនក្នុងការគាំទ្រដែលពួកគាត់ប្រើប្រា
ស់សហគមន៍តាមអ៊ីនធឺណិត។ ជាចុងក្រោយត្រូវមានភា
ពបត់បែន និងរៀនសូត្រពីកំហុសរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្
នកព្យាយាម ហាត់ប្រាណ ឬសាកល្បង​អាហារថ្មី​ដែលអ្នក
ពិតជាមិនចូលចិត្ត នោះ​ត្រូវព្យាយាម ឬសាកល្បងអ្វីមួយ
ផ្សេងទៀត។ ចូរចងចាំថាគោលដៅមិនមែនជាការសម្រ
កទម្ងន់បានច្រើនតាមដែលអ្នកធ្វើបាន ហើយនឹង លឿន
តាមដែលអ្នក​អាច​ធ្វើបានឡើយពោល គឺអ្នក​ចង់កំណត់
ទម្រង់សុខភាពនៃការញ៉ាំអាហារ និងហាត់ ប្រាណដែល
នឹងជួយ​អ្នក​​ស្រកទម្ងន់ និង​រក្សាបានទម្ងន់នោះ។

ច្បាស់ណាស់ផ្នែកល្អមួយនៃការដោះស្រាយបញ្ហាឡើងចុះ
ទម្ងន់ ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបទរបស់អ្នក។ ញ៉ាំអាហារ
កាន់តែតិចកាន់តែញឹកញាប់។ ត្រូវប្រាកដថា អាហារ និង
អាហារសម្រន់នីមួយៗ​មានជាតិ​ប្រូតេអ៊ីន។ ការរៀបចំផែ
នការជាមុន ការតាមដានការវិវត្ត និង​ការជួយគាំទ្រ គឺជា
កត្តាសំខាន់ទាំងអស់​ដើម្បីជោគជ័យ។ ការរត់ឲ្យបានលឿ
នឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅ បន្ទាប់មករត់ទៅតាមទិសដៅផ្
សេងទៀត នឹងមិនឲ្យអ្នកទៅដល់គោលដៅណាមួយឡើ
យ។ នៅពេលអ្នកធ្វើការសម្រកទម្ងន់បានជោគជ័យ ហើ
យ ប្រាកដណាស់ថាអ្នកឈ្នះការប្រកួតដោយយឺតៗ និង
មានលំនឹង។

សរសេរដោយ Susan Bowerman, MS, RD, CSSD។
Susan ជាបុគ្គលិកពិគ្រោះយោបល់ទទួលបាន​ប្រាក់បៀ
វត្សរ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife។km-KH | 2019-09-18 16:53:27 | NAMP2HLASPX01