កង់អាហារបំប៉នស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife

“កង់អាហារបំប៉នស្នូល” របស់យើងបង្ហាញអ្នកអំពីវិធីដែលកម្មវិធី
Herbalife® ផ្តល់អាហារសមស្រប​ប្រកបដោយសុខភាព
និងរបៀបរស់យ៉ាងនៅរស់រវើក។

បង្កើកម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយជ្រើសរើសផលិតផលជា
ច្រើនដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងតម្រូវការនីមួយៗ​ជាក់លាក់​របស់អ្នក។

ប្រើប្រាស់ផលិតផល Herbalife ក្នុងអាហារមានតុល្យភាព
និងខុសៗគ្នា ដែលជាផ្នែកមួយនៃ​របៀបរស់នៅ​យ៉ាងរស់រវើកមានសុខភាពល្អ។
សូមមើលកញ្ចប់នីមួយៗ សម្រាប់ជាការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់
ហើយមិនត្រូវ​ញ៉ាំលើសចំណុះដែលបានណែនាំឡើយ។ សូមដាក់ផលិតផលឲ្យផុតពីដៃក្មេង។


Core Nutrition Wheel

រើប្រាស់ផលិតផល Herbalife ក្នុងអាហារមានតុល្យភាព និងខុសៗគ្នា ដែលជាផ្នែកមួយនៃ​របៀបរស់នៅ​យ៉ាងរស់រវើកមានសុខភាពល្អ។ សូមមើលកញ្ចប់នីមួយៗ សម្រាប់ជាការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ ហើយ មិនត្រូវ​ញ៉ាំលើសចំណុះដែលបានណែនាំឡើយ។ សូមដាក់ផលិតផលឲ្យផុតពីដៃក្មេង។km-KH | 2019-07-17 06:08:41 | NAMP2HLASPX01